DNA,复制,教学设计," /> DNA,复制,教学设计,"/> “DNA的复制”一节基于实践后的教学设计
生物学教学
 首页  |  期刊介绍  |  编 委 会  |  期刊订阅  |  投稿指南  |  联系我们  |  公众号热门文章  |  广告服务 | English
生物学教学  2016, Vol. 41 Issue (8): 25-28    
  课堂教学 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
“DNA的复制”一节基于实践后的教学设计
羊垂功
广东省开平市开侨中学 529300
 

版权所有 © 2011《生物学教学》编辑部 
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn